Bussterminalen

Bussterminalen i Katarinaberget presenterades 2011 som ena halvan av Slussenprojektet, där den andra halvan var själva Slussendelen. Det fanns en stor risk med att dela projektet i två detaljplaner. ”Blir inte bussterminalen av kan Nya Slussen inte byggas”, sade Stadsbyggnadskontoret oroligt.

2013 hände då det som inte fick hända: Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för bussterminalen, på fem grunder, oberoende av varandra.

Staden överklagade, men domen fastslogs även i nästa instans. Då drog sig staden tillbaka för överläggning. Några månader senare kom staden med en uppdaterad strategi och hemsida. ”Det gör inget alls” var beskedet, och hemsidan var tvättad. Borta var alla löften om att inte börja bygga innan samtliga detaljplaner hade vunnit laga kraft. Sådant här sades inte längre:

Formell process

Information om Slussenprojektet 2013

Ett stort problem är förstås att ritningarna går – bokstavligen – rätt in i berget. Stadens lösning på detta är att inte tala om det. Den hårda sanningen är dock alltjämt att allt som ska göras enligt detaljplanen för Nya Slussen leder till en bergvägg, ett obefintligt bergrum, som kanske aldrig får godkänt. Alla de arbeten som föranleder avstängningen av Katarinavägen under minst fyra år är kopplade till bergrummet man inte får bygga.

Säkerhetsrisk

De anlitade experterna säger att terminalen inte uppfyller säkerhetskriterierna enligt Det Norske Veritas, och att staden inte har kunnat visa att det överhuvudtaget går att göra terminalen säker.

Den tänkta bussterminalen är unik. Ingen annanstans i världen leder man in biogasbussar i reguljärtrafik i ett bergrum utan nödutgång eller annan passage. Det är ingen slump. Säkerhetsproblemen är enorma.

Infarten från Stadsgårdsleden ska gå i vänstertrafik, med gemensam in- och utfart genom samma passage. Ingen ventilation i världen klarar av att suga ut röken från en brinnande buss.

Erfarenheter från en brand i den underjordiska bussterminalen Kamppi i Helsingfors visade i full skala vad som kan hända, redan vid en lindrig brand. Bussarna körde in i den rökfyllda tunneln, brandkåren kom inte fram, när bussar flyttades hamnade vattenslangarna under hjulen, etc. Det var kaos.

Då skulle väl brandmyndigheterna ha avrått från detta? Svar ja. Det har de. Men regelverket har ändrats. Sedan 2004 har brandmyndigheterna enbart en rådgivande roll. Byggherren bestämmer. I detta fall Stockholms stad. Är brandkåren glad över planerna? Nej.

Det är viktigt att komma ihåg att själva frågan ännu inte prövats i domstol, då planen är upphävd. Ingen vet om staden någonsin får tillstånd att bygga en terminalanläggning i Katarinaberget, även om en ny detaljplan presenteras.

SVTs Vetenskapens värld hade ett långt inslag om tunnelbränder i september 2015, se länk:

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/brander-i-tunnlar-ar-en-livsfara-1

Se vidare denna utförliga rapport om Katarinaterminalen av arkitekt Tor Edsjö:

http://slussen.nu/images/dokument/granskning/140508-katarinaterminalen.pdf

 

Expropriering

En av förutsättningarna för att bygga bussterminalen i Katarinaberget är att staden blir ägare till hela berget. Delar av berget ägs av fastighetsägare som aviserat att de inte avser att sälja den delen av sina fastigheter.

Detta har viftats bort av Stockholms stad, med hänvisning till att de antingen ska kunna komma överens med fastighetsägarna eller expropriera, med stöd i allmännyttan av en bussterminal.

Advokat Jan-Mikael Bexhed är ombud för två av fastighetsägarna och har utrett frågan grundligt.
Se denna artikel i SVD Debatt, 30 augusti 2014:

Katarinaberget är inte till salu

BRÄNNPUNKT | SLUSSEN

Katarinaberget är inte till salu

Det räcker inte med en ny godkänd detaljplan för att den nya bussterminalen i Katarinaberget skall kunna byggas. Stockholms kommun måste också nå en frivillig överenskommelse med fastighetsägarna – eller begära expropriation, skriver advokat Jan-Mikael Bexhed.

De fastighetsägare som jag företräder kommer inte frivilligt att sälja eller upplåta någon ­annan rätt att bygga en bussterminal i berget.

Turerna kring Slussen går vidare. Alliansen i Stockholm vill till varje pris driva igenom en ombyggnad av Slussen som är dubbelt så dyr, tar dubbelt så lång tid att genomföra och gör att oersättliga stadsbyggnads- och kulturvärden går till spillo. Detta i förhållande till de alternativ som finns. Trots den ena motgången efter den andra i olika juridiska instanser är man tondöv och går på.

Ombyggnadsplanerna utgår från och förutsätter att den nuvarande terminalen för bussarna från Nacka och Värmdö flyttas från Stadsgården till en ny terminal som skall sprängas in i Katarinaberget. Denna lösning blir mycket dyr och innebär stora risker för den trafikerande allmänheten, exempelvis om en buss skulle börja brinna inne i berget. Den nya terminalen innebär också längre avstånd för bussresenärerna till tunnelbanan vid Slussen. Anledningen till att bussterminalen skall flyttas från Stadsgården till Katarinaberget är att Stockholms kommun för att klara finansieringen av Slussenombyggnaden skall exploatera det nuvarande terminalområdet för kommersiell bebyggelse, en bebyggelse som kommer att skymma och förstöra den fantastiska utsikten från Slussen mot Saltsjön.

Stockholms kommun fick sin första detaljplan för den nya bussterminalen i Katarinaberget underkänd av Mark- och miljödomstolen i Nacka, då den var behäftad med ett stort antal formella brister. Att få en plan underkänd på detta sätt är en prestation av kommunen som förfogar över Sveriges största stadsbyggnadskontor och lagt ned över 1 000 miljoner kronor av Stockholms skattebetalares pengar på konsultkostnader, innan Slussenombyggnaden ens kommit i gång. Kommunen klagade till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som dock inte beviljade kommunen något prövningstillstånd. Nu måste därför Stockholms kommun börja om från början med en ny detaljplan för bussterminalen.

En sak som alldeles kommit bort i diskussion om den nya bussterminalen är att Katarinaberget, till skillnad mot Slussenområdet i övrigt, inte ägs av Stockholms kommun. Katarinaberget är privatägt. Berget ägs av ett antal fastighetsägare som äger fastigheter uppe på berget. Fastighets AB Fiskargatan och Brf Höga Stigen 17 hör till dessa fastighetsägare.

För dessa privata fastighetsägare är skyddet av den privata äganderätten en principiellt mycket viktig fråga. Fastighetsägarna förstår inte vad som tagit åt Alliansen och särskilt Moderaterna i Stockholm som så flagrant med sitt förslag till bussterminal i Katarinaberget kränker deras äganderätt till berget. Ingen politiker eller annan representant för Stockholms kommun har talat med fastighetsägarna. Man har bara tagit för givet att man kan bygga bussterminalen om man får en ny detaljplan godkänd.

Men det räcker inte med en ny godkänd detaljplan. För att den nya bussterminalen skall kunna byggas måste Stockholms kommun också få civilrättslig rådighet över Katarinaberget. Det kräver antingen en frivillig överenskommelse med fastighetsägarna eller att kommunen genom expropriation eller annat tvångsförfarande tillskansar sig rätt att bygga i berget.

Fastighetsägarna kan redan nu lämna ett klart besked. De fastighetsägare som jag företräder kommer inte frivilligt att sälja eller upplåta någon annan rätt att bygga en bussterminal i berget. De vill inte att sprängningar för terminalen skall förstöra deras eller några andra värdefulla byggnader uppe på berget: Katarina kyrka, Mosebacke och ett stort antal andra kulturhus. De vill heller inte medverka till den förstörelse av Stockholms unika kulturvärden och den miljardrullning av skattebetalarnas pengar som ombyggnaden av Slussen innebär.

Återstår då för kommunen att genom tvångsförvärv försöka få rätt att bygga i berget. Oavsett om kommunen går vägen via expropriation eller något annat tvångsförfarande, är alla tvångsförfaranden underkastade den överordnade grundlagsregleringen i 2 kap. 15 § regeringsformen om att privat egendom ”är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”.

Det är denna grundläggande förutsättning, att expropriation eller annat tvångsförvärv bara får ske om det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen, som kommer att ställa till problem för Stockholms kommun.

Att bygga en bussterminal kan förvisso vara ett angeläget allmänt intresse. Antag exempelvis att Nacka- och Värmdöbussarna hade sin terminal vid Danvikstull. Då hade det varit ett angeläget allmänt intresse att flytta terminalen till Slussen för att underlätta bussresenärernas omstigning till tunnelbanan. Men det är inget angeläget intresse att expropriera privat egendom för att bygga en ny bussterminal när kommunen redan förfogar över en utmärkt plats för en bussterminal vid Slussen, bara därför att kommunen vill exploatera den mark där den nuvarande terminalen ligger för att tjäna pengar. Så går det inte till i en rättsstat.

De fastighetsägare som jag företräder kommer att värna sin äganderätt till Katarinaberget i alla nationella och internationella rättsinstanser. Om kommunen skall agera med tvång kommer det att bli en mycket lång och mödosam väg att varandra, en väg med högst osäker utgång.

Tänk om medan tid är och lämna inte alla Nacka- och Värmdöbor utan en bussterminal vid Slussen.

JAN-MIKAEL BEXHED

advokat, ombud för Fastighets AB Fiskargatan och Brf Höga Stigen 17

(Läs om Jan-Mikael Bexhed här.  –  CV som pdf här.)

Jan -Mikael Bexhed kommenterade även ”Expertgruppens” uttalande om möjligheten att expropriera i ett brev:

”Den s.k. expertgruppen verkar inte ha undersökt och övervägt de juridiska problem som är förknippade med främst den planerade bussterminalen i Katarinaberget. I gruppen ingår ingen kvalificerad juridisk expertis och man verkar inte heller ha anlitat någon juridiskt sakkunnig för att stödja arbetet.

 Enligt SvD säger en ledamot av gruppen: ”Man skapar genom Lantmäteriet en tredimensionell fastighetsbildning i horisontalplan som stödjer sig på allmännyttan av projektet.”

 För att privat äganderätt skall kunna tas i anspråk krävs enligt grundlagen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att det är fråga om ett angeläget allmänt intresse som därtill inte kan tillgodoses på något annat sätt. Att det ”stödjer allmännyttan” räcker inte. Att agerandet stödjer allmännyttan har nog alla ansett som under olika ideologiska täckmantlar konfiskerat eller nationaliserat privat äganderätt.

Jag påstår inte att det är säkert att en domstol skulle underkänna en ”expropriation”, men fråga är så oviss att den borde mana till försiktighet hos alla som agerar med något ansvar och med någon eftertanke. Ingen kan heller seriöst påstå att det är säkert att ett försök att expropriera Katarinaberget kommer att klara en domstolsprövning. Om expropriation vägras har de styrande försatt sig i en situation där utrymme för en bussterminal saknas vid Slussen.”

Läs detta PM för en grundlig genomgång av rättsläget.

Jan-Mikael Bexhed kommenterar även frågan i en artikel i tidningen Advokaten nr 7 2014:

Månadens advokat Jan-Mikael Bexhed: Osäker framtid för Slussenombyggnaden.

 

Processtid på 10-15 år

Tidsåtgången för hela processen är beskriven i detta PM av arkitekt SAR/MSA Lennart Klaesson med lång erfarenhet som projektledare i Stockholms stad. Den totala tiden för bussterminalen är ca 10-15 år, med osäker utgång för staden.

Mot bakgrund av detta är bussterminalen i högsta grad ett hasardspel. Ingen vet om staden någonsin får tillträde till berget.

Comments

 1. Owe Wetterberg - 2015-10-13 @ 14:25

  Vi stoppade förslaget att riva Gamla Stan väster om Västerlånggatan.Mehr/Garpe versus
  Vera Sjökrona!
  Vi stoppade rivningen av Muenchenbryggeriet!
  Vi stoppade nedsågningen av Almarna !
  Vi stoppade uppförandet av Kallbadhuset/Storhotellet mitt på Riddarfjärden !

  Låt oss stoppa rivningen av Slussen!
  Jag kommer till mötet den 15 oktober och har uppmanat ett 50-tal vänner att möta upp !
  Upp till kamp!!!

Kommentera

Your email address will not be published / Required fields are marked *